1+1 drugie śniadanie gratis.

Regulamin promocji „1+1- drugie śniadanie gratis”

 1. Postanowienia ogólne.

  1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „1+1- drugie śniadanie gratis” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora.
  2. Organizatorem promocji „1+1- drugie śniadanie gratis” (dalej również: Promocja) jest Billy’s American Restaurants Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Warzywnicza 10A/E, 80 - 838 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000595122, NIP:583-319-19-89, REGON: 363393610, reprezentowaną przez Jacka Jaglińskiego.
  3. Promocja jest prowadzona jedynie w formie stacjonarnej.
 2. Przedmiot promocji i warunki skorzystania z Promocji.
  1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie z Promocji, w ramach której przy zamówieniu obejmującym łącznie 2 (dwa) śniadania z oferty śniadaniowej, na tańszą pozycję zostanie udzielony rabat upoważaniający Uczestnika do zakupu tego śniadania w cenie 0.01zł w ramach jednego zamówienia.
  2. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych.
  3. Promocja obejmuje ofertę śniadaniową z aktualnego menu restauracji.
  4. Promocja nie działa w formule na wynos.
  5. Promocja trwa od 1.10.2021 do odwołania z wyłączeniem świąt oraz wszystkich sobót i niedziel.
  6. Udział w Promocji jest dobrowolny.
  7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, upustami, akcjami promocyjnymi. Niniejsza promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych obowiązujących u Organizatora.
  8. W czasie trwania Promocji, Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie.
 3. Regulamin
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać imiennie z podaniem daty wizyty, imienia i nazwiska oraz lokalu w szczególności drogą elektroniczną na adres: marketing@billys.com.pl lub listownie na adres Organizatora.
  2. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu w terminie do 14dni.

Postanowienia końcowe.

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.billys.com.pl  oraz stacjonarnie w lokalach i wchodzi w życie 01.10.2021 roku.

Regulations of the "1 + 1 - second breakfast for free" promotion

 1. General provisions.
  1. These regulations of the promotion under the name "1+1 - second breakfast for free" define the rules of operation, terms and scope of the promotion, rules of use and rights of persons participating in the promotion, as well as the obligations of the organizer.
  2. The organizer of the promotion "1+1 - second breakfast for free" (hereinafter also: Promotion) is Billy's American Restaurants Spółka z o.o. with its registered office in Gdańsk at ul. Warzywnicza 10A/E, 80 - 838 Gdańsk, entered into the National Court Register kept by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, VII Commercial Division of the National Court Register under the number 0000595122, NIP: 583-319-19-89, REGON: 363393610, represented by Jacek Jagliński.
  3. The promotion is conducted only in stationary form.
 2. The subject of the promotion and the conditions for taking advantage of the promotion.
  1. The subject of the Promotion is the possibility for the Participant to take advantage of the Promotion on the terms set out in the Regulations, under which, when ordering a total of 2 (two) breakfasts from the breakfast offer, a discount will be granted on the cheaper item, entitling the Participant to purchase this breakfast for PLN 0.01 at within one order.
  2. The promotion does not apply to discounted products.
  3. The promotion includes a breakfast offer from the current restaurant menu.
  4. The promotion does not work in the take-out formula.
  5. The promotion lasts from October 1, 2021 until further notice, excluding holidays and all Saturdays and Sundays.
  6. Participation in the Promotion is voluntary.
  7. The promotion cannot be combined with other promotions, rebates, discounts, promotional campaigns. This promotion does not combine with discounts granted as part of loyalty programs in force at the Organizer.
  8. During the Promotion, the Participant may take part in the Promotion many times during its validity, provided that the conditions of the Promotion specified in the Regulations are met each time.
 3. Complaints
  1. Any complaints regarding the Promotion may be submitted by Participants by name, specifying the date of the visit, name and surname and premises, in particular by e-mail to the following address: marketing@billys.com.pl or by post to the Organizer's address.
  2. Complaints are considered by the Organizer, applying in particular the provisions of these Regulations within 14 days.

Final Provisions.

These regulations are available on the website www.billys.com.pl and stationary in the premises and come into force on October 1, 2021.

Zapraszamy codziennie do Billy'ego

star-emptymap-markercalendar-fulltabletcross-circle