BillCoin.

  1. Postanowienia ogólne.
   1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Billcoin 10 zł”, zwanej także „Akcją promocyjną” jest Billy’s American Resturants Sp. z o.o., ul. Warzywcznia 10 a/e NIP: 583-319-19-89.
   2. Akcja Promocyjna odbywa się w restauracjach:
    - ul. Targ Sienny 7, Gdańsk,
    - ul. Chmielnej 3/8, Gdańsk,
    - ul. Warzywnicza 10 A/e, Gdańsk,
    - Plac Zdrojowy 2, Sopot.
   3. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu jest dostępna w lokalach Billy”s American Restaurants wymienionych w §1 pkt. 2 oraz na stronie internetowej: https://billys.com.pl/promocje/
   4. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora Akcji Promocyjnej.
   5. Akcja Promocyjna trwa do wyczerpania.
   6. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Klientem.
   7. Zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i Regulamin ten akceptuje.

    

  2. Przedmiot promocji i warunki skorzystania z Promocji.
   1. Posiadacz Bon Podarunkowego ,,Billcoin” ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach: Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w lokalach Billy”s American Restaurants wymienionych w §1 pkt. 2.
   2. Bon Podarunkowy ,,Billcoin’’ staję się środkiem płatniczym po wydaniu minimum 50 złotych;
   3. Promocja dotyczy wszystkich pozycji z aktualnego menu znajdującego się w lokalu biorący udział w promocji wymienionych w §1 pkt. 2. lub na stronie internetowej https://billys.com.pl/menu-trojmiasto/. Promocje nie łączą się z innymi obowiązującymi promocjami w restauracji;
   4. Bon Podarunkowy ,,Billcoin’’ nie podlega wymianie na środki pieniężne i może zostać wykorzystany jednorazowo.
   5. Promocja obowiązuje do 30.06.2023. Po upływie Bon Podarunkowy ,,Billcoin traci ważność. Termin ważności promocji nie ulega zmianie.
   6. Billy’s American Restaurants zastrzega dzielenie rachunków przy użyciu środka płatniczego jakim jest Bon Podarunkowy ,,Billcoin’’
   7. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bon Podarunkowy ,,Billcoin” przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
   8. Do każdego dowodu zapłaty jakim jest paragon fiskalny można użyć jednorazowo tylko jedne Bon Podarunkowy ,,Billcoin’’;
   9. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Bon Podarunkowy ,,Billcoin’’, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy ,,Billcoin’’ uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bon Podarunkowy ,,Billcoin’’ zastępczego.
   10. Warunkiem koniecznym wzięciem udziału w promocji jest okazanie posiadanego Bonu Podarunkowego ,,Billcoin” obsłudze lokalu przed wydaniem rachunku fiskalnego.
   11. Promocja nie obowiązuje w formule na wynos.
   12. Promocja odbywa się w godzinach funkcjonowania restauracji wymienionych w §1 pkt. 2.

    

   3.Reklamacje.

    1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać imiennie z podaniem daty wizyty, imienia i nazwiska oraz lokalu w szczególności drogą elektroniczną na adres: marketing@billys.com.pl lub listownie na adres Organizatora.
    2. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu w terminie do 14dni.
 1. General provisions.

  1. These regulations of the promotion under the name "BREAKFAST VOUCHER" define the rules of operation, conditions and scope of the promotion, rules of use and rights of persons participating in the promotion, as well as the obligations of the organizer.
  2. The organizer of the "BREAKFAST VOUCHER" promotion (hereinafter also: the Promotion) is Billy's American Restaurants Spółka z o.o. with its registered office in Gdańsk at ul. Warzywnicza 10A/E, 80 - 838 Gdańsk, entered into the National Court Register kept by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, 7th Commercial Division of the National Court Register under the number 0000595122, NIP: 583-319-19-89, REGON: 363393610, represented by Jacek Jagliński.
 2. The subject of the promotion and the conditions for taking advantage of the promotion.
  1. The subject of the Promotion is the possibility for the Participant to take advantage of the Promotion on the terms set out inthe Regulations, under which the participant, after presenting a coupon from the "BREAKFAST VOUCHER" promotion, has the opportunity to order one breakfast item and one hot drink item for PLN 30.00.
  2. The promotion includes items from the breakfast section.
  3. The promotion includes the following items: City Coffee, Big City Coffee, Espresso, Espresso Doppio, Decaffeinated City Coffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Flat White, Ice Latte and tea from the menu: tab; cold/hot
  4. drinks.
  5. The promotion does not apply to discounted products.
  6. The promotion includes breakfast and coffee from the current restaurant menu.
  7. The promotion does not work in the take-out formula.
  8. The promotion lasts from February 1, 2023. until further notice during the breakfast hours specified in the menu or until stocks last.
  9. Participation in the Promotion is voluntary.
  10. The promotion cannot be combined with other promotions, rebates, discounts, promotional campaigns. This promotion does not combine with discounts granted as part of loyalty programs in force at the Organizer.
  11. During the Promotion, the Participant may participate in the Promotion multiple times during its validity period, provided that the conditions of the Promotion specified in the Regulations are met each time.
 3. Complaints.

Any complaints regarding the Promotion may be submitted by Participants by name, specifying the date of the visit, name and surname and premises, in particular by e-mail to the following address: marketing@billys.com.pl or by post to the Organizer's address.
Complaints are considered by the Organizer, applying in particular the provisions of these Regulations within 14 days.

 

 

Zapraszamy codziennie do Billy'ego

star-emptymap-markercalendar-fulltabletcross-circle