Kawa przelewowa do śniadania.

  1. Postanowienia ogólne.

   1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Kawa przelewowa do śniadania no limit” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora.
   2. Organizatorem promocji „Kawa przelewowa do śniadania no limit” (dalej również: Promocja) jest Billy’s American Restaurants Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Warzywnicza 10A/E, 80 - 838 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000595122, NIP:583-319-19-89, REGON: 363393610, reprezentowaną przez Jacka Jaglińskiego.
   3. Promocja jest prowadzona jedynie w formie stacjonarnej w każdej restauracji Billy’s American Restaurants.
  2. Przedmiot promocji i warunki skorzystania z Promocji.

   1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie z Promocji, w ramach której przy zamówieniu obejmującym śniadanie z oferty śniadaniowej, kawa z ekspresu przelewowego w cenie 5zł jest kawą bez limitu do jednego śniadania, dla jednej osoby.
   2. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych.
   3. Promocja obejmuje ofertę śniadaniową z aktualnego menu restauracji.
   4. Promocja nie działa w formule na wynos.
   5. Promocja trwa od 10.02.2023 do odwołania.
   6. Udział w Promocji jest dobrowolny.
   7. Promocja łączy się z innymi promocjami, rabatami, upustami, akcjami promocyjnymi. Niniejsza promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych obowiązujących u Organizatora, z wyłączeniem promocji „Billy’s wake you up”.
   8. W czasie trwania Promocji, Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie.
  3. Reklamacje

   1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać imiennie z podaniem daty wizyty, imienia i nazwiska oraz lokalu w szczególności drogą elektroniczną na adres: marketing@billys.com.pl lub listownie na adres Organizatora.
   2. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu w terminie do 14dni.

 

Postanowienia końcowe.

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.billys.com.pl  oraz stacjonarnie w lokalach i wchodzi w życie 10.02.2023 roku.

 1. General provisions.
  1. These regulations of the promotion under the name "No limit drip coffee for breakfast" define the rules of operation, conditions and scope of the promotion, rules of use and rights of persons participating in the promotion, as well as the obligations of the organizer.The organizer of the promotion "Drip coffee for breakfast no limit" (hereinafter also: Promotion) is Billy's American Restaurants Spółka z o.o. with its registered office in Gdańsk at ul. Warzywnicza 10A/E, 80 - 838 Gdańsk, entered into the National Court Register kept by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, VII Commercial Division of the National Court Register under the number 0000595122, NIP: 583-319-19-89, REGON: 363393610, represented by Jacek Jagliński.
  2. The promotion is only available in-store at each Billy's American Restaurants.
 2. The subject of the promotion and the conditions for taking advantage of the promotion.
  1. The subject of the Promotion is the possibility for the Participant to take advantage of the Promotion on the terms set out in the Regulations, under which, when ordering breakfast from the breakfast offer, coffee from a filter coffee machine for PLN 5 is unlimited coffee for one breakfast for one person
  2. The promotion does not apply to discounted products
  3. The promotion includes a breakfast offer from the current restaurant menu.
  4. The promotion does not work in the take-out formula.
  5. The promotion runs from February 10, 2023 until further notice.
  6. Participation in the Promotion is voluntary.
  7. The promotion is combined with other promotions, rebates, discounts, promotional campaigns. This promotion does not combine with discounts granted as part of the Organizer's loyalty programs, excluding the "Billy's wake you up" promotion.
  8. During the Promotion, the Participant may participate in the Promotion multiple times during its validity period, provided that the conditions of the Promotion specified in the Regulations are met each time.
 3. Complaints
  1. Any complaints regarding the Promotion may be submitted by Participants by name, specifying the date of the visit, name and surname and premises, in particular by e-mail to the following address: marketing@billys.com.pl or by post to the Organizer's address.
  2. Complaints are considered by the Organizer, applying in particular the provisions of these Regulations within 14 days.
 4. Final Provisions.
  These regulations are available at www.billys.com.pl and stationary in premises and come into force on February 10, 2023.

Zapraszamy codziennie do Billy'ego

star-emptymap-markercalendar-fulltabletcross-circle